Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Klant: (1) elke particulier die bij blijvenontwikkelen.nl een training of andere dienst afneemt of (2) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij blijvenontwikkelen.nl een maatwerk- / incompanytraining of andere dienst afneemt.

Open training: een door blijvenontwikkelen.nl verzorgde training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van instructie. Een open training staat voor iedere geïnteresseerde open.

Maatwerk & incompany: een training die blijvenontwikkelen.nl verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers en op een door de klant aan te wijzen locatie.

Studiemateriaal: trainings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de training of coaching.

Certificaat: een schriftelijke verklaring dat een klant een training met voldoende resultaat heeft afgesloten.

Dag arrangement: de kosten voor de catering die door blijvenontwikkelen.nl beschikbaar wordt gesteld tijdens een training.

Inschrijfkosten: kosten die gepaard gaan met de administratieve verwerking van de aanmelding.

Website: de website van blijvenontwikkelen.nl: www.blijvenontwikkelen.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van blijvenontwikkelen.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.

2. Door inschrijving voor een training aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Blijvenontwikkelen.nl wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen blijvenontwikkelen.nl en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

4. In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal blijvenontwikkelen.nl een regeling treffen naar redelijkheid.

5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen blijvenontwikkelen.nl en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod
1. Blijvenontwikkelen.nl brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de training.

3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. wanneer de training start; b. de locatie van de training; c. de voorwaarden waaronder de training eventueel niet doorgaat; d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de training deel te mogen nemen; e. de prijs met inbegrip van belastingen; f. de wijze van betaling, g. de geldigheidsduur van het aanbod en h. een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de training of dienstverlening nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van blijvenontwikkelen.nl. Op verzoek van de klant zal blijvenontwikkelen.nl een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

5. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van blijvenontwikkelen.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer blijvenontwikkelen.nl een opdracht heeft aanvaard. Een opdracht wordt door blijvenontwikkelen.nl aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan klant te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. De klant gaat een overeenkomst met blijvenontwikkelen.nl aan door middel van de aanmelding voor de training. Aanmelding voor een training vindt plaats (1) via het aanmeldformulier op de website of (2) via het aanmeldformulier uit een brochure van blijvenontwikkelen.nl. Deze kan worden gemaild naar info@blijvenontwikkelen.nl of per post worden verstuurd.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer blijvenontwikkelen.nl de aanmelding voor een training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop blijvenontwikkelen.nl schriftelijk de aanmelding voor een training aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende training. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een training is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Ook wanneer niet aan de eventuele toelatingseisen is voldaan komt de overeenkomst tot stand.

3. De klant heeft na bevestiging van de opdracht een bedenktermijn van 14 kalenderdagen.

4. Blijvenontwikkelen.nl is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde training te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is blijvenontwikkelen.nl gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

5. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van blijvenontwikkelen.nl. Blijvenontwikkelen.nl kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering training
1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde open training naar het oordeel van blijvenontwikkelen.nl onvoldoende is, staat het blijvenontwikkelen.nl vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende training op een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien blijvenontwikkelen.nl en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de betreffende training kosteloos te annuleren.

2. Voorafgaand aan de aanvang van een open training heeft de klant het recht de betreffende open training te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door blijvenontwikkelen.nl van de annulering geldt in het geval van (1) een brief: de datum van de poststempel, en (2) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.

3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt dat blijvenontwikkelen.nl gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de open training: 25% van de prijs;
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de open training: 50% van de prijs;
c. bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de open training geldt dat het hele bedrag van de betreffende open training verschuldigd is.

4. In geval de klant een open training annuleert nadat deze door blijvenontwikkelen.nl is verplaatst op verzoek van de klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 2, geldt dat blijvenontwikkelen.nl gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
a. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste open training: 50% van de prijs;
b. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste training: de totale prijs.

5. Annulering door de klant van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat blijvenontwikkelen.nl met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan blijvenontwikkelen.nl. Als moment van ontvangst door blijvenontwikkelen.nl van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door blijvenontwikkelen.nl. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 6.

6. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 5 geldt dat blijvenontwikkelen.nl gerechtigd is de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
a. bij annulering van de door blijvenontwikkelen.nl op verzoek van de klant ontwikkelde Incompany-/Maatwerkopleiding worden tot één maand voor de geplande aanvang de daadwerkelijk door blijvenontwikkelen.nl gemaakte kosten in rekening gebracht;
b. bij annulering korter dan een maand voor geplande aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen open training
Tussentijdse beëindiging overeenkomst
1. Indien de klant na aanvang van de open training de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan blijvenontwikkelen.nl betaalde of nog verschuldigde bedrag.

Verplaatsen open training
2. Blijvenontwikkelen.nl kan in uitzonderlijke gevallen en uiterlijk tot een maand voor de geplande start van de open training op verzoek van de klant een open training verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een training ligt uitsluitend bij blijvenontwikkelen.nl. Blijvenontwikkelen.nl zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing € 125,- exclusief btw bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van blijvenontwikkelen.nl tot het verplaatsen van de training deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de training) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de training, waaronder ook de locatiekosten en de kosten voor het dag arrangement. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste training.

Wijzigen open training
3. Blijvenontwikkelen.nl kan in uitzonderlijke gevallen en uiterlijk tot een maand voor de geplande start van de open training op verzoek van de klant een open training wijzigen naar een andere training uit het totale aanbod. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een training ligt uitsluitend bij blijvenontwikkelen.nl. Blijvenontwikkelen.nl zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging € 125,- exclusief btw bij de klant in rekening brengen. De klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van blijvenontwikkelen.nl tot het wijzigen van de training deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte onderdelen van de training te voldoen. Een Incompany-/ Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
4. Blijvenontwikkelen.nl behoudt zich het recht voor om een training te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de training.
5. Blijvenontwikkelen.nl behoudt zich het recht voor de in de overeenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.
6. Blijvenontwikkelen.nl behoudt zich het recht voor om de locatie van een open training te wijzigen. Deze alternatieve locatie zal zich altijd in de nabijheid van de oorspronkelijke locatie bevinden en voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen. Dit ter beoordeling van blijvenontwikkelen.nl.

Artikel 7 – Betaling
1. De klant ontvangt een digitale factuur. De klant betaalt de factuur uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

2. Blijvenontwikkelen.nl streeft ernaar de factuur uiterlijk drie weken voor aanvang van de training aan de klant te verzenden. Blijvenontwikkelen.nl hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

3. De klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan blijvenontwikkelen.nl te hebben voldaan.

4. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt blijvenontwikkelen.nl de klant een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die blijvenontwikkelen.nl moet maken om het aan blijvenontwikkelen.nl toekomende bedrag te innen, voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,-. Indien de klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal blijvenontwikkelen.nl de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

6. De klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

7. Indien de klant een particulier is en de werkgever van de klant de betalingsverplichting in verband met de training mede is aangegaan en/of de overeenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan blijvenontwikkelen.nl op grond van de overeenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de klant en de werkgever.

8. Blijvenontwikkelen.nl is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, in welk geval klant aansprakelijk is voor alle door blijvenontwikkelen.nl dientengevolge geldende schade, indien:
a. klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een redelijke termijn;
b. klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert;
c. in geval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever;

In bovengemelde gevallen zijn alle vorderingen die blijvenontwikkelen.nl ten laste van klant heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Legitimatie
1. Bij inschrijving voor een training is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de training gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

2. Ieder die een training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de training de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 4 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de trainer of een andere functionaris van blijvenontwikkelen.nl, te tonen.

Artikel 9 – Prijs
1. De kosten van iedere training staan vermeld in de brochures en op de Website. De locatiekosten, de arrangementskosten, kosten voor het studiemateriaal en certificaten zijn inclusief en maken onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de training.

2. Alle door blijvenontwikkelen.nl genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 10 – Klachten
1. Iedere vraag of klacht over welk onderwerp dan ook wordt door blijvenontwikkelen.nl in beginsel binnen 2 werkdagen beantwoord. Contactpersoon in deze is de heer R. Kooijman.
2. Gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de eindafrekening, schriftelijk en gemotiveerd bij blijvenontwikkelen.nl worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en klant op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen.
3. Indien blijvenontwikkelen.nl de klacht gegrond acht, is blijvenontwikkelen.nl te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel klant te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
4. Het indienen van een klacht geeft klant geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
5. Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht. De documentatie wordt gedurende 2 (twee) jaar bewaard.
6. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met een aanbieding aan of overeenkomst met klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.
7. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid blijvenontwikkelen.nl
1. In het geval dat blijvenontwikkelen.nl aansprakelijk is voor schade aan de klant of aan de deelnemers aan een training, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van blijvenontwikkelen.nl geldt het voorgaande niet.

2. Blijvenontwikkelen.nl is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of aan de deelnemers aan een training.

3. Blijvenontwikkelen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de training. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de trainer of via het studiemateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een training.

4. Blijvenontwikkelen.nl is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor blijvenontwikkelen.nl verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van blijvenontwikkelen.nl of die door blijvenontwikkelen.nl zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst).

6. Indien de klant niet zelf deelneemt aan een training, staat de klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de training is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Levering studiemateriaal
1. Blijvenontwikkelen.nl levert het studiemateriaal tijdens de eerste bijeenkomst van de training aan de klant.

Artikel 13 – Uitval trainer
1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal blijvenontwikkelen.nl – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal blijvenontwikkelen.nl de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training alsnog zal worden gegeven.
2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. Blijvenontwikkelen.nl zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van trainingsdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een trainer.

3. Een klant kan niet kosteloos (1) een training annuleren vanwege de uitval van een trainer of (2) de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een trainer.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid
Blijvenontwikkelen.nl, zijn personeel en/of voor blijvenontwikkelen.nl werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Blijvenontwikkelen.nl conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Persoonsgegevens
Blijvenontwikkelen.nl verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van blijvenontwikkelen.nl. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door blijvenontwikkelen.nl.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door blijvenontwikkelen.nl verstrekte en samengestelde studiemateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken), informatie op de Website en in brochures liggen bij blijvenontwikkelen.nl. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van blijvenontwikkelen.nl.

2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de training is afgenomen, aan blijvenontwikkelen.nl verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 17 – Businesspartners
Blijvenontwikkelen.nl is gerechtigd een training door een door blijvenontwikkelen.nl geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen de klant en blijvenontwikkelen.nl en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden kunnen door blijvenontwikkelen.nl worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen blijvenontwikkelen.nl en klant is Nederlands recht van toepassing.
Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd. Blijvenontwikkelen.nl blijft echter bevoegd de klant in rechte te betrekken voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht toegevoegde rechter.

Volg Blijvenontwikkelen.nl
Contact
Diepenheimseweg 1 7471 LW Goor 085-7733005 info@blijvenontwikkelen.nl